Fundusz grantowy

w ramach Projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ponownie ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na obsługę rozliczeń projektów realizowanych w ramach III naboru do Funduszu Grantowego PLM oraz zorganizowanie szkolenia dot. rozliczania projektów w ramach III naboru Funduszu Grantowego. Szczegóły na stronie Fundacji, www.fpds.pl, w zakładce ‚Ogłoszenia’.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na obsługę rozliczeń projektów realizowanych w ramach III naboru do Funduszu Grantowego PLM oraz zorganizowanie szkolenia dot. rozliczania projektów w ramach III naboru Funduszu Grantowego. Szczegóły na stronie Fundacji, www.fpds.pl, w zakładce ‚Ogłoszenia’.

Ogłoszenie wyników III naboru wniosków do Funduszu Grantowego (29.06.2016)

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza wyniki III naboru projektów do Funduszu Grantowego Produkt Lokalny z Małopolski ogłoszonego w ramach projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09: „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”.

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska informuje, iż przyjmuje wnioski w ramach III naboru wniosków do Funduszu Grantowego do dnia 22.04.2016, do godz. 16:00.

8.03.2016

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza III nabór wniosków do Funduszu Grantowego w ramach projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”.

Fundusz Grantowy dofinansuje projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów na terenie Małopolski:
-większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w miastach województwa małopolskiego za pośrednictwem marek lokalnych funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski;
– zwiększenie ilości certyfikowanych produktów i gospodarstw;
– zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia;
– sieciowanie działań i inicjatyw podejmowanych pomiędzy organizacjami partycypującymi w budowaniu Modelu Produkt Lokalny z Małopolski w ramach Sytemu Produkt Lokalny z Małopolski.
Preferowane będą projekty, których efektem jest wprowadzenie na rynek markowych produktów lokalnych poprzez budowanie potencjału dostaw, kanałów dystrybucji (w tym w szczególności klubów zakupowych funkcjonujących w oparciu o powiązanie lokalnych rolników i producentów z Małopolski z zadeklarowaną grupą konsumentów.
Szczegóły na stronie www.fpds.pl, w zakładce ‚Ogłoszenia’ –

przejdź teraz.

Ogłoszenie 22.02.2016

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłasza nabór niezależnych ekspertów do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) w ramach III naboru wniosków do Funduszu Grantowego. Oferty należy złożyć do 1 marca 2016 roku, do godz. 16:00 – szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w zakładce Ogłoszenia – przejdź teraz.

Informujemy, że ogłoszony warunkowo  w dniu 31.12.2015 III  nabór do Funduszu Granowego w ramach projektu Produkt Lokalny z Małopolski został anulowany ze względów formalnych. Ponowne ogłoszenie naboru przewidywane jest na luty 2016.

31.12.2015 – Informacja o III naborze wniosków na Fundusz Grantowy wraz z dokumentami do pobrania znajduje się na stronie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w zakładce Ogłoszenia – przejdź teraz.

II nabór wniosków na Fundusz Grantowy
Przyznano 7 dotacji, o łącznej kwocie: 391 165 PLN

PROJEKT: „Koszyk Lisiecki” – stworzenie stabilnego systemu pozyskiwania, wsparcia i sprzedaży produktów lisieckich dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej


BENEFICJENT: Stowarzyszenie Na Rzecz Ziemi Lisieckiej
celem projektu jest zbudowanie sieci współpracy pomiędzy rolnikami, producentami, przetwórcami, lokalnymi liderami w celu wspólnej sprzedaży i promocji produktów Lisieckich; wypromowanie marki „Koszyk Lisiecki” wśród mieszkańców aglomeracji krakowskiej – identyfikacja i uruchomienie głównych kanałów sprzedaży; stworzenie podstaw trwałej struktury wspierającej wytwórców tradycyjnych produktów z terenu gminy, w zakresie produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i promocji;
PROJEKT DUŻY: 99 700,00 PLN w tym dotacja: 89 730,00 PLN

PROJEKT: Kontynuacja i rozbudowa sezonowego „Targu Pietruszkowego” jako narzędzie promocyjno-edukacyjne produktu lokalnego Małopolski


BENEFICJENT: Stowarzyszenie PODGORZE.pl
celem projektu jest zorganizowanie „Targu Pietruszkowego” na Placu Niepodległości w Krakowie, przeprowadzenie 10 akcji edukacyjnych wśród producentów i konsumentów w czasie trwania targu, propagowanie produktu lokalnego Małopolski (system ekspozycyjny, plansze, ulotki) i wartości z nim związanych (kulturowych, ekologicznych, krajoznawczych
PROJEKT DUŻY: 76 270,00 PLN w tym dotacja: 68 570,00 PLN

PROJEKT: Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”
celem projektu jest utworzenie dwóch spółdzielni socjalnych oraz nabycie przez 10-15 osób umiejętności w zawodzie kucharza oraz w zakresie sprzedaży; zwiększenie ilości produktów opatrzonych znakiem promocyjnym i gotowych do sprzedaży poprzez kanały dystrybucji projektu PLM, w tym restauracje i szkoły; wzmocnienie współpracy partnerów różnych sektorów z dwóch obszarów LGD wewnątrz obszaru, jak i poza nim
PROJEKT DUŻY: 100 000,00 PLN w tym dotacja: 90 000,00 PLN


PROJEKT: „Wiem co jem” ochrona dziedzictwa produktów spożywczych
jako perspektywa lokalnego rozwoju
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Perspektywy
celem projektu jest podniesienie świadomości konsumenckiej w tym kształtowanie postaw proekologicznych i proloklanych wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozpropagowanie lokalnych produktów i potraw lokalnych wśród mieszkańców gmin Gościńca 4 Żywiołów za pośrednictwem warsztatów gotowania i warsztatów postaw konsumenckich oraz dzięki wydaniu ilustrowanej publikacji i prowadzenia kampanii promocyjnej przez internet;
PROJEKT ŚREDNI: 55 500,00 PLN w tym dotacja: 49 950,00 PLN

PROJEKT: Budowanie sieci współpracy wytwórców suski sechlońskiej wraz z działaniami zmierzającymi do komercjalizacji produktu
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach
celem projektu jest zwiększenie dostępności suski sechlońskiej w skali lokalnej i regionalnej; wykreowanie nowych inicjatyw nakierowanych na budowanie lokalnej tożsamości wokół produktu regionalnego; stworzenie rzeczywistej platformy współpracy różnych podmiotów z obszaru wytwarzania i promocji produktu regionalnego zmierzającej do pełniejszego wykreowania produktu regionalnego i jego komercjalizacji;
PROJEKT ŚREDNI: 52 249,38 PLN w tym dotacja: 47 024,44 PLN


PROJEKT: XV Święto Fasoli w Zakliczynie
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „KLUCZ”
celem projektu jest promocja, propagowanie i budowanie marki produktu tradycyjnego Małopolski oraz chronionej nazwą pochodzenia na rynku UE jakim jest odmiana fasoli „Piękny Jaś”, kultywowanie zwyczajów, tradycji i śpiewu poprzez prezentacje artystyczne zespołów odwołujących się w twórczości do muzyki ludowej oraz promocja twórców ludowych. nawiązanie współpracy pomiędzy rolnikami produkującymi fasolę;
PROJEKT ŚREDNI: 49 858,00 PLN w tym dotacja: 40 897,80 PLN

Posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje: 26.02.2014 r.
Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi wytycznymi: przejdź do strony o II naborze.

I nabór wniosków na Fundusz Grantowy
Przyznano 3 dotacje, o łącznej kwocie: 224 465 PLN


PROJEKT: Małopolska regionem ziół
BENEFICJENT: Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
celem projektu jest stworzenie produktów turystycznych w oparciu o ziołowe produkty lokalne przez zwiększenie wiedzy na temat uprawy roślin zielarskich, przetwórstwa zielarskiego oraz zwiększenie umiejętności sprzedaży i promocji zielarskiego produktu lokalnego (projekt szkoleniowy)
PROJEKT DUŻY: 99 870 PLN w tym dotacja: 89 870 PLN

PROJEKT:Organizacja na Rynku Podgórskim w Krakowie sezonowego Targu Pietruszkowego jako narzędzie promocyjno-edukacyjne Produktu Lokalnego Małopolski
BENEFICJENT: Stowarzyszenie PODGORZE.PL
celem projektu jest zorganizowanie „Targu Pietruszkowego” na Rynku Podgórskim w Krakowie, przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród producentów i konsumentów (szkoły, przedszkola, instytucje) oraz propagowanie produktu lokalnego Małopolski (system ekspozycyjny, plansze, ulotki,) i wartości z nim związanych (kulturowych, ekologicznych, krajoznawczych)
PROJEKT ŚREDNI: 49 650 PLN w tym dotacja: 44 685 PLN


PROJEKT: Smaki Podhala – utworzenie ścieżki tematycznej
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podtatrza
celem projektu jest wykreowanie produktów lokalnych poprzez utworzenie ścieżki kulinarnej pn. Smaki Podhala, na budowę ścieżki złoży się aktywizacja właścicieli karczm, restauracji i gospodarstw agroturystycznych na rzecz podniesienia jakości usług w powiązaniu z produktami lokalnymi oraz wykreowanie kulinarnych specjalności bazujących na produktach lokalnych i unikalnej tradycji regionu (szkolenia, warsztaty z udziałem doświadczonego szefa kuchni)
PROJEKT DUŻY: 99 900 PLN w tym dotacja: 89 910 PLN

Posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje: 01.03.2013 r.
Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi wytycznymi: przejdź do strony o I naborze.