Fundusz grantowy

W ramach Projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przeprowadziła i rozliczyła 3 nabory projektów z Funduszu Grantowego PLM, przeprowadzając m. in. szkolenia dot. rozliczania projektów.

Fundusz Grantowy dofinansował projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne działające w partnerstwie z innymi podmiotami, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów na terenie Małopolski:

-większa dostępność i sprzedaż produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w miastach województwa małopolskiego za pośrednictwem marek lokalnych funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski;

– zwiększenie ilości certyfikowanych produktów i gospodarstw;

– zwiększona liczba inicjatyw lokalnych na rzecz poszanowania i wykorzystania wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych oraz społecznych dla rozwoju regionu pochodzenia;

– sieciowanie działań i inicjatyw podejmowanych pomiędzy organizacjami partycypującymi w budowaniu Modelu Produkt Lokalny z Małopolski w ramach Sytemu Produkt Lokalny z Małopolski.

Preferowane były projekty, których efektem miał być wprowadzenie na rynek markowych produktów lokalnych poprzez budowanie potencjału dostaw, kanałów dystrybucji (w tym w szczególności klubów zakupowych funkcjonujących w oparciu o powiązanie lokalnych rolników i producentów z Małopolski z zadeklarowaną grupą konsumentów)

Szczegóły naboru dostępne na stronie www.fpds.pl, w zakładce ‚Ogłoszenia’ –przejdź teraz.

 

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI

III NABÓR (2016/17) – Przyznano 13 dotacji

1. PROJEKT: Żywnościowe produkty lokalne PLM
Celem projektu było wypracowanie modelowego (wzorcowego) rozwiązania dla systematycznego i trwałego wprowadzania produktów i producentów PLM do hoteli na Podhalu. Wypracowany model będzie testowany i wdrożony pilotażowo w 2 obiektach na Podhalu, pokazując jakie są faktyczne bariery, koszty, możliwości i korzyści i jakie warunki musi spełnić obiekt, by osiągnąć oczekiwany efekt biznesowy, a co za tym idzie, trwałość rozwiązania zarówno dla określonego hotelu, jak i dla dostawców PLM. BENEFICJENT: Fundacja Rozwoju Podhala
Projekt duży: 90 000,00

2. PROJEKT: Szlak Oscypkowy w systemie Produkt Lokalny Małopolska
Celem Projektu było wzmocnienie Marki Szlak Oscypkowy, jako miejsca wytwarzania tradycyjnych wyrobów z mleka owczego w tym: oscypka, bryndzy, bundzu, redykołek i innych serów górskich. Projekt zakłada koordynację działań związanych z dystrybucją tychże produktów poprzez stworzenie miejsca w postaci firmowej placówki, jak również wpisanie się z produktami górskimi w system sprzedaży i promocji lokalnych produktów w istniejącym PLM
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Szlak Oscypkowy
Projekt duży: 90 000,00

3. PROJEKT: Inkubator rozproszony – zwiększenie potencjału sprzedażowego rolników poprzez przetworzenie nadwyżek produkcji owoców i warzyw w gospodarstwach
Celem projektu było wspieranie rozwoju  lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolników i sadowników z terenu gminy Liszki poprzez wypracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu działania inkubatora rozproszonego, czyli kuchni przystosowanych do przetwórstwa i sprzedaży produktów owocowo-warzywnych w ramach sprzedaży bezpośredniej.
BENEFICJENT: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów
Projekt duży: 71 460,00

4.PROJEKT: Sądecka sieć produktów lokalnych
Celem projektu było propagowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa owoców i warzyw, jako sposobu na dodatkowe źródła dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, a także, zwiększenie dostępność i sprzedaży produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w Mieście Nowy Sącz za pośrednictwem marek lokalnych wpisanych na Mapę Sądeckich i Gorlickich Produktów Lokalnych oraz funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski (PLM).
BENEFICJENT: Fundacja Europa+
Projekt duży: 90 000,00

5. PROJEKT: Specjały z Serca Pogórza
Celem projektu było stworzenie i wprowadzenie na rynek wyrobów garmażeryjnych powstałych na bazie lokalnego towaru jakim jest fasola Piękny Jaś, wyprodukowane tradycyjnymi metodami z naturalnych surowców (pierogi, krokiety, ciasteczka)> W ramach projektu
BENEFICJENT: Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”
Projekt duży: 88 400,00

6. PROJEKT: Rozbudowa sieci sprzedaży Produktów Lokalnych z Małopolski
Projekt zakładał tworzenia oraz wzmacniania kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych, zwiększanie ilości certyfikowanych produktów i gospodarstw, budowanie sieci współpracy pomiędzy rolnikami oraz wprowadzenie innowacyjnych metod promocji i form sprzedaży produktów lokalnych z Małopolski poprzez tworzenie grup zakupowych oraz prowadzenie warsztatów kulinarnych
BENEFICJENT: Stowarzyszenie GRUP ODROLNIKA
Projekt duży: 90 000,00

7. PROJEKT: Stworzenie Stałego Punktu Promocji, Edukacji i Sprzedaży małopolskich produktów wędliniarskich „Deska Wędlin Małopolski”
Celem projektu było propagowanie małopolskich produktów wędliniarskich, ze szczególnym naciskiem na wyroby tradycyjnie wytwarzane na terenie Liszek i okolic pod nazwą „Deska wędlin małopolski”
BENEFICJENT: Małopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Aqua Sport”
Projekt duży: 88 900,00

8. PROJEKT: Utworzenie nowego kanału dystrybucji produktów i potraw lokalnych z Doliny Raby poprzez Spółdzielnie Socjalną „Dolina Raby” w celu wzmocnienia Systemu produkt Lokalny Małopolska
Celem projektu była ochrona i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD „Dolina Raby” oraz edukacja konsumentów w zakresie walorów produktów lokalnych poprzez wprowadzenie na rynek oraz promocja nowych produktów lokalnych i potraw opatrzonych lokalnym Znakiem Jakości „Kogutek”oraz organizację warsztatów edukacyjnych w zakresie walorów ekologicznych, ekonomicznych i kulturowych produktów i potraw lokalnych.
BENEFICJENT: Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby”
Projekt duży: 90 000,00

9. PROJEKT: Opracowanie systemu promocji produktu regionalnego – tradycyjnego tj. suski sechlońskiej. Podnoszenie jakości produktu i jego rozpoznawalność.
Celem projektu było kreowanie rozwoju produktu regionalnego Suski Sechlońskiej w celu wzmocnienia systemu produktu lokalnego w Małopolsce .
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach
Projekt duży: 80 100,54

10. PROJEKT: Szkolimy Was – lokalnie
Celem projektu  był rozwój i wzmocnienie Klubów Zakupowych poprzez edukację i promocję idei zakupów bezpośrednich poprzez:
– organizację szkoleń warsztatowych dotyczących produktu lokalnego z Małopolski, jego charakterystyki, walorów, uwarunkowań kulturowo – historycznych, zastosowania w kuchni oraz aspektów ekologicznych,
– przeprowadzenie konkursu „Odpowiedzialnie – bo lokalnie” skierowanego do młodzieży szkolnej,  rodziców i nauczycieli.,
– opracowanie e-manualu przeznaczonego dla nauczycieli,
– opracowanie i produkcję gry planszowej „Odpowiedzialnie – bo lokalnie”, wykorzystywanej podczas warsztatów oraz przesłana do krakowskich przedszkoli i szkół.
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Małopolskie Dziedzictwo Smaku
Projekt średni: 53 730,00

11. PROJEKT: „Smaczne historie” – przewodnik dla miłośników tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych.
Projekt miał na celu propagowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa owoców i warzyw, jako sposobu na dodatkowe źródła dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, a także, zwiększenie dostępność i sprzedaży produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w mieście Nowy Sącz za pośrednictwem marek lokalnych wpisanych na Mapę Sądeckich i Gorlickich Produktów Lokalnych oraz funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski (PLM). Istotnym elementem było również wzmacnianie kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych (w tym w szczególności klubów zakupowych) oraz aktywizacja lokalnej społeczności i inspirowanie rolników oraz lokalnych przetwórców do działania poprzez wymianę informacji, poszerzenie wiedzy i opisanie dobrych praktyk.
BENEFICJENT: Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza
Projekt średni: 49 500,00

12. PROJEKT: Ochrona marek lokalnych dla wzmocnienia systemu PLM
Celem projektu było wypracowanie modelu postępowania w zakresie wyceny i ochrony marek lokalnych, który będzie służył producentom i partnerom zaangażowanym w tworzeniu systemu Produkt Lokalny z Małopolski (PLM). Nawiązując współpracę z producentami certyfikowanymi w systemie PLM, projekt wypracuje modelowe rozwiązania w zakresie ochrony marek lokalnych funkcjonujących w systemie PLM.
BENEFICJENT: Fundacja Genius Loci
Projekt średni: 59 400,00

13. PROJEKT: Ciasteczka Teresy jako produkt lokalny PLM
Celem projektu było aktywizowanie kobiet mających status rolników-domowników do wyjścia z szarej strefy poprzez umożliwianie im zaangażowanie się jako współtwórców produktu „Ciasteczka Teresy” w całym cyklu jego produkcji, dystrybucji i sprzedaży – „od Pola do Talerza”. Propagując i umożliwiając przedsiębiorczość społeczną, wynikiem projektu będzie nowy certyfikowany produkt w systemie Produkt Lokalny z Małopolski (PLM), który będzie sprzedawany w systemie PLM rozszerzając asortyment i atrakcyjność PLM dla konsumentów.
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Rodzina Bł. A. Kolpinga w Luborzycy
Projekt średni: 54 000,00

 

II NABÓR (2014/15) – przyznano 7 dotacji, o łącznej wartości 391 165 PLN

PROJEKT: „Koszyk Lisiecki” – stworzenie stabilnego systemu pozyskiwania, wsparcia i sprzedaży produktów lisieckich dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej

Celem projektu było zbudowanie sieci współpracy pomiędzy rolnikami, producentami, przetwórcami, lokalnymi liderami w celu wspólnej sprzedaży i promocji produktów Lisieckich; wypromowanie marki „Koszyk Lisiecki” wśród mieszkańców aglomeracji krakowskiej – identyfikacja i uruchomienie głównych kanałów sprzedaży; stworzenie podstaw trwałej struktury wspierającej wytwórców tradycyjnych produktów z terenu gminy, w zakresie produkcji, przetwórstwa, sprzedaży i promocji;

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Na Rzecz Ziemi Lisieckiej

PROJEKT DUŻY: 99 700,00 PLN w tym dotacja: 89 730,00 PLN

PROJEKT: Kontynuacja i rozbudowa sezonowego „Targu Pietruszkowego” jako narzędzie promocyjno-edukacyjne produktu lokalnego Małopolski

celem projektu było zorganizowanie „Targu Pietruszkowego” na Placu Niepodległości w Krakowie, przeprowadzenie 10 akcji edukacyjnych wśród producentów i konsumentów w czasie trwania targu, propagowanie produktu lokalnego Małopolski (system ekspozycyjny, plansze, ulotki) i wartości z nim związanych (kulturowych, ekologicznych, krajoznawczych

BENEFICJENT: Stowarzyszenie PODGORZE.pl

PROJEKT DUŻY: 76 270,00 PLN w tym dotacja: 68 570,00 PLN

PROJEKT: Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”

celem projektu było utworzenie dwóch spółdzielni socjalnych oraz nabycie przez 10-15 osób umiejętności w zawodzie kucharza oraz w zakresie sprzedaży; zwiększenie ilości produktów opatrzonych znakiem promocyjnym i gotowych do sprzedaży poprzez kanały dystrybucji projektu PLM, w tym restauracje i szkoły; wzmocnienie współpracy partnerów różnych sektorów z dwóch obszarów LGD wewnątrz obszaru, jak i poza nim.

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”

PROJEKT DUŻY: 100 000,00 PLN w tym dotacja: 90 000,00 PLN

PROJEKT: „Wiem co jem” ochrona dziedzictwa produktów spożywczych

jako perspektywa lokalnego rozwoju

perspektywy

celem projektu było podniesienie świadomości konsumenckiej w tym kształtowanie postaw proekologicznych i prolokalanych wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozpropagowanie lokalnych produktów i potraw lokalnych wśród mieszkańców gmin Gościńca 4 Żywiołów za pośrednictwem warsztatów gotowania i warsztatów postaw konsumenckich oraz dzięki wydaniu ilustrowanej publikacji i prowadzenia kampanii promocyjnej przez internet;

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Perspektywy

PROJEKT ŚREDNI: 55 500,00 PLN w tym dotacja: 49 950,00 PLN

PROJEKT: Budowanie sieci współpracy wytwórców suski sechlońskiej wraz z działaniami zmierzającymi do komercjalizacji produktu

celem projektu było zwiększenie dostępności suski sechlońskiej w skali lokalnej i regionalnej; wykreowanie nowych inicjatyw nakierowanych na budowanie lokalnej tożsamości wokół produktu regionalnego; stworzenie rzeczywistej platformy współpracy różnych podmiotów z obszaru wytwarzania i promocji produktu regionalnego zmierzającej do pełniejszego wykreowania produktu regionalnego i jego komercjalizacji;

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach

PROJEKT ŚREDNI: 52 249,38 PLN w tym dotacja: 47 024,44 PLN

PROJEKT: XV Święto Fasoli w Zakliczynie

stowarzyszenie_klucz

celem projektu była promocja, propagowanie i budowanie marki produktu tradycyjnego Małopolski oraz chronionej nazwą pochodzenia na rynku UE jakim jest odmiana fasoli „Piękny Jaś”, kultywowanie zwyczajów, tradycji i śpiewu poprzez prezentacje artystyczne zespołów odwołujących się w twórczości do muzyki ludowej oraz promocja twórców ludowych. nawiązanie współpracy pomiędzy rolnikami produkującymi fasolę;

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „KLUCZ”

PROJEKT ŚREDNI: 49 858,00 PLN w tym dotacja: 40 897,80 PLN

Posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje: 26.02.2014 r.

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi wytycznymi: przejdź do strony o II naborze.

I NABÓR (2013/2014) – Przyznano 3 dotacje, o łącznej kwocie: 224 465 PLN

Szczegóły i wytyczne I naboru: znajdziesz tu

PROJEKT: Małopolska regionem ziół

logo_malopolska_regionem_ziol_mini

celem projektu było stworzenie produktów turystycznych w oparciu o ziołowe produkty lokalne przez zwiększenie wiedzy na temat uprawy roślin zielarskich, przetwórstwa zielarskiego oraz zwiększenie umiejętności sprzedaży i promocji zielarskiego produktu lokalnego (projekt szkoleniowy)

BENEFICJENT: Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

PROJEKT DUŻY: 99 870 PLN w tym dotacja: 89 870 PLN

PROJEKT: Organizacja na Rynku Podgórskim w Krakowie sezonowego Targu Pietruszkowego jako narzędzie promocyjno-edukacyjne Produktu Lokalnego Małopolski

 

targ_pietruszkowy

celem projektu było zorganizowanie „Targu Pietruszkowego” na Rynku Podgórskim w Krakowie, przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród producentów i konsumentów (szkoły, przedszkola, instytucje) oraz propagowanie produktu lokalnego Małopolski (system ekspozycyjny, plansze, ulotki,) i wartości z nim związanych (kulturowych, ekologicznych, krajoznawczych)

BENEFICJENT: Stowarzyszenie PODGORZE.PL

PROJEKT ŚREDNI: 49 650 PLN w tym dotacja: 44 685 PLN

PROJEKT: Smaki Podhala – utworzenie ścieżki tematycznej

 

smaki_podhala

celem projektu  było wykreowanie produktów lokalnych poprzez utworzenie ścieżki kulinarnej pn. Smaki Podhala, na budowę ścieżki złoży się aktywizacja właścicieli karczm, restauracji i gospodarstw agroturystycznych na rzecz podniesienia jakości usług w powiązaniu z produktami lokalnymi oraz wykreowanie kulinarnych specjalności bazujących na produktach lokalnych i unikalnej tradycji regionu (szkolenia, warsztaty z udziałem doświadczonego szefa kuchni)

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Podtatrza

PROJEKT DUŻY: 99 900 PLN w tym dotacja: 89 910 PLN